Szanowni Państwo,

 

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić na szczególne wydarzenie:

Już po raz drugi w Polsce międzynarodowa konferencja, poświęcona w całości problematyce przemian demograficznych w kontekście rozwoju turystyki.

O tym od dawna dyskutuje się w Europie, ale także poza nią: Ameryka i Azja już wiele lat temu sformułowały rekomendacje dla wszystkich odpowiedzialnych przedsiębiorców, niezależnie od branży: kto przegapi i nie doceni istotnych uwarunkowań ekonomicznych i społecznych, związanych ze starzeniem się społeczeństw i niespotykanym dotąd wzrostem liczby seniorów, jako konsumentów, może nagle stracić pozycję na rynku i nie mieć szans odrobić poniesionych strat.

W Unii Europejskiej dostrzeżono ogromny potencjał "srebrnego rynku", ale także zagrożenia, związane z luką pokoleniową na rynku pracy. Dotyczy to także branży turystycznej!

Dear Sirs,

 

We have the honor and pleasure to invite You to a special event:

Poland's 2nd International Conference, devoted entirely to the issue of demographic turn, in the context of tourism development.

This topic has long been discussed in Europe, but also in America and Asia. Years ago, there were formulated some recommendations for all responsible organizations, regardless of business interest: who miss and underestimate the importance of economic conditions, associated with aging, can suddenly lose a position in the market and will have no chance to make up financial losses !

The European Union recognized the huge potential of the "silver market" and pointed special priority in tourism in this context; age friendly workplaces and generation’s gap at the labor market are also an issue of the acute European and gloabl interest ! Tourism industry faces this problem, as well and the Conference will allow to consider these challenges, this time from the perspective of employers and employees.

Zaproszeni eksperci przedstawią Państwu zróżnicowane aspekty, obejmujące tematykę Konferencji.

Tegoroczna edycja będzie poświęcona ekonomicznym i społecznym aspektom przemian demograficznych na rynku pracy, w odniesieniu do branży turystycznej. Szczególnie wartościowe może okazać się spojrzenie na zagadnienia turystyki, jako miejsca pracy "age friendly", a więc tym razem z perspektywy pracodawców i pracowników. Będzie to również znakomita okazja do dyskusji w bardzo ciekawym, międzynarodowym wymiarze, a także sposobność, aby nawiązać kontakty i poznać przedstawicieli wielu organizacji i instytucji z Polski i Europy.

Integralnym elementem Konferencji będzie warsztat, poświęcony prezentacji oraz praktycznemu zastosowaniu platformy edukacyjnej oraz materiałów dla osób, chcących poszerzyć swoje kompetencje w obszarze „zarządzania wiekiem” w organizacji/przedsiębiorstwie/instytucji. Jest to rezultat międzynarodowego projektu Age Management Uptake, realizowanego w ramach Europejskiego Programu ERASMUS+

Gośćmi i współorganizatorami Konferencji będą reprezentanci Europejskiej Federacji Osób Starszych EURAG.

Zamiarem organizatorów Konferencji jest wzmocnienie przekonania i upowszechnienie idei, dotyczącej roli współpracy wielu środowisk na rzecz rozwoju turystyki.

"Srebrna Turystyka" to istotna dziedzina "srebrnej ekonomii" - nie zakłada dzielenia pokoleń, ale raczej ich łączenie, czy też budowanie, zgodnie z filozofią "age friendly".

Mamy nadzieję, że nasza Konferencja będzie stanowić dla Państwa inspirację i motywację do wypracowania wielu innowacji w obszarze "srebrnej turystyki" nie tylko w skali Polski, ale także Europy czy też globalnego zastosowania.

Postaramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej narzędzi, aby ten cel osiągnąć.

 

 

KOMITET NAUKOWY II KONFERENCJI SILVER TOURISM

 

PRZEWODNICZĄCA KOMITETU

Dr hab. Beata Meyer, prof. nadzw. – Uniwersytet Szczeciński

 

CZŁONKOWIE

Prof. dr hab. Bogusława Urbaniak – Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Jan Sikora – Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab. Jacek Borzyszkowski, prof. nadzw. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Dr Bartłomiej Walas – Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Suchej Beskidzkiej

Dr Agnieszka Sawińska – Uniwersytet Szczeciński

Dr Tomasz Studzieniecki – Uniwersytet Morski w Gdyni

Dr Katarzyna Mysiak – Urząd Miasta w Gdyni

Dr Jarosław Lichacy – Politechnika Koszalińska – Sekretarz Komitetu

Experts invited to the Conference, will introduce different aspects and approaches, covering the topics mentioned above. .

An integral element of the Conference will be a workshop, devoted to the presentation and practical application of the educational platform and materials for all, who want to expand their competences in the area of "age management" in the organization / enterprise / institution. This is the result of the international project Age Management Uptake, implemented as part of the European ERASMUS + Program.

Guests and co-organizers of the Conference are representatives of the European Federation for Older Persons EURAG.

The organizers concern is to strengthen belief in and dissemination of ideas, concerning the role of the cooperation of many actors in order to develop tourism.

"Silver Tourism" is an important field of "silver economy" - it does not assume dividing generations, but rather connecting them and building „age friendly” spaces.

We hope that our conference will provide inspiration and motivation to develop many innovations in the area of "silver tourism", not only in Poland but also in European or global dimension.

We hope to equip You with many tools and proper information to achieve this goal.

 

 

Pobierz program (polski)

 

Formularz (doc)

Formularz (pdf)

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji SILVER TOURISM pod numerem 519 30 30 32