Szanowni Państwo,

 

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić na szczególne wydarzenie:

Pierwsza w Polsce międzynarodowa konferencja, poświęcona w całości problematyce przemian demograficznych w kontekście rozwoju turystyki.

O tym od dawna dyskutuje się w Europie, ale także poza nią: Ameryka i Azja już wiele lat temu sformułowały rekomendacje dla wszystkich odpowiedzialnych przedsiębiorców, niezależnie od branży: kto przegapi i nie doceni istotnych uwarunkowań ekonomicznych i gospodarczych, związanych ze starzeniem się społeczeństw i niespotykanym dotąd wzrostem liczby seniorów, jako konsumentów, może nagle stracić pozycję na rynku i nie mieć szans odrobić poniesionych strat.

W Unii Europejskiej dostrzeżono ogromny potencjał "srebrnego rynku", a w turystyce sformułowano priorytet w tym zakresie: Rozwój turystyki "age friendly - przyjaznej starzeniu" w okresie średniego i niskiego sezonu. Realizację wspomnianego priorytetu rozpoczęły już niektóre kraje i są liderami w tym zakresie. Czas, aby także w Polsce podjąć profesjonalne działania i we właściwy sposób przygotować się do skutecznego konkurowania w obszarze "srebrnej turystyki" .

Dear Sirs,

 

We have the honor and pleasure to invite You to a special event:

Poland's first International Conference devoted entirely to the issue of demographic change in the context of tourism development.

This topic has long been discussed in Europe, but also in America and Asia. Years ago, there were formulated some recommendations for all responsible companies, regardless of business interest: who miss and underestimate the importance of economic conditions, associated with aging, and the increase in the number of senior citizens as consumers, can suddenly lose a position in the market and will have no chance to make up financial losses.

The European Union recognized the huge potential of the "silver market" and pointed special priority in tourism in this context: Development of "age friendly tourism” – Opportunities for medium and low season. The implementation of this priority has already begun in some countries, which are leaders in this field. It is time to start professional activities and to prepare tourism industry to compete effectively in the "silver tourism" area also in Poland!

Zaproszeni eksperci przedstawią Państwu zróżnicowane aspekty, obejmujące tematykę Konferencji.

Szczególnie wartościowe może okazać się spojrzenie na zagadnienia turystyki "age friendly" z perspektywy gości, reprezentujących inne europejskie kraje. Będzie to również znakomita okazja do dyskusji w bardzo ciekawym, międzynarodowym wymiarze, a także sposobność, aby nawiązać kontakty i poznać przedstawicieli wielu organizacji i instytucji z całej Europy.

Gośćmi i współorganizatorami Konferencji będą reprezentanci Europejskiej Federacji Osób Starszych EURAG.

Zamiarem organizatorów Konferencji jest wzmocnienie przekonania i upowszechnienie idei, dotyczącej roli współpracy wielu środowisk na rzecz rozwoju turystyki. Odbiorcy usług turystycznych, klienci branży, są niezwykle ważnymi partnerami w dyskusji o jej przyszłości. Musimy jednak pamiętać, że grupa określana jako "seniorzy" ma swoje specyficzne cechy, a w dodatku nie są one stałe i o tym także będziemy rozmawiać. Wreszcie, zwrócimy także uwagę na zmieniający się rynek pracy, a więc zasoby, jakimi dysponować będzie branża turystyczna w tym zakresie. Tu również demografia ma ogromne znaczenie i warto przeanalizować ten aspekt.

"Srebrna Turystyka" to istotna dziedzina "srebrnej ekonomii" - nie zakłada dzielenia pokoleń, ale raczej ich łączenie, czy też budowanie "uniwersalnej dostępności", bez względu na wiek - "age friendly". Mamy nadzieję, że nasza Konferencja będzie stanowić dla Państwa inspirację i motywację do wypracowania wielu innowacji w obszarze "srebrnej turystyki" nie tylko w skali Polski, ale także Europy czy też globalnego zastosowania.

Postaramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej narzędzi, aby ten cel osiągnąć.

Experts invited to the Conference, will introduce different aspects and approaches, covering the topics mentioned above.

Especially valuable might be looking at the "age friendly" tourism issues from the perspective of visitors, representing different European countries. It will also be an excellent opportunity to discuss the problems in a very interesting, international dimension. It will be also the opportunity to make contacts and meet representatives of many organizations and institutions across Europe.

Guests and co-organizers of the Conference are representatives of the European Federation for Older Persons EURAG.

The organizers concern is to strengthen belief and dissemination of ideas concerning the role of the cooperation of many actors in order to develop tourism. The recipients of tourism services, customers, are extremely important partners in the debate about the future. We must remember, however, that the group described as "seniors" has its own specific characteristics; their demand and criteria for choice are far from being obvious and common. It will be also professionally and in detail discussed. Finally, we turn the attention to the changing labor market and resources – worforce, which will for sure affect a touism industry. Demography is of great importance in this context and tha aspect is worth rethinking.

"Silver Tourism" is an important field of "silver economy" - it does not assume dividing generations, but rather connecting them and building a "universal accessibility", regardless of age - just "age friendly". We hope that our conference will provide inspiration and motivation to develop many innovations in the area of "silver tourism", not only in Poland but also in European or global dimension.

We hope to equip You with many tools and proper information to achieve this goal.

 

 

Pobierz folder (polski)

Pobierz program (polski)

 

Zgłoś uczestnictwo

Z uwagi na problemy techniczne prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji SILVER TOURISM pod numerem 732 66 99 19